Licenta - Anul III


Bazele teoriei reactoarelor nucleare (... ore curs; ... ore aplicatii).

Calitatea aerului in incinte (28 ore curs; 14 ore aplicatii). Aerul atmosferic. Conditii de calitate pentru aerul interior. Instalatii de incalzire a incintelor. Instalatii de ventilare si conditionarea aerului. Clădirea ca mijloc de realizare a confortului.

Creativitate inginereasca (28 ore curs; 0 ore aplicatii). Definirea conceptului de societate şi economia cunoaşterii, precum şi a conceptului inovării. Prezentarea conceptului de proprietate intelectuală: drept de autor şi proprietate industrială.     Prezentarea principalelor prevederi ale reglementărilor legale internaţionale de protecţie a dreptului de autor şi a drepturilor de proprietate industrială. Prezentarea de modele de gândire generatoare de noi cunoştinţe şi tehnici specifice de stimulare a activităţii creative. Prezentarea modului în care este valorificat potenţialul creativ românesc şi contextul internaţional al inovării. Prezentarea principalelor priorităţi romaneşti în domeniul inventicii şi al fundamentării teoretice a procesului inovării. Prezentarea principalelor căi de valorificare a unei creaţii intelectuale. Prezentarea principalelor actiuni preliminare valorificarii  unei creaţii intelectuale. Prezentarea conţinutului dreptului de autor (Legea nr. 8/1996). Prezentarea conţinutului legilor 64/1991, 129/1992, 16/1995, 84/1998, 255/1998. Prezentarea conţinutului şi funcţiei noţiunii de franciză. Definirea conceptului de strategie a dezvoltării unei companii inovatoare. Procesul de inovare şi Strategia naţională în domeniul dezvoltării proprietăţii intelectuale.

Dozimetrie si radioprotectie (28 ore curs; 14 ore aplicatii). Surse de radiatii nucleare. Detectori cu ionizare in gaz. Interactia radiatiilor cu substanta Detectori cu semiconductori. Detectori termoluminiscenti. Interactia neutronilor cu substanta. Reactii nucleare folosire in detectia neutronilor. Marimi si unitati dozimetrice. Masurarea dozelor. Dozimetria in fascicule de neutroni si radiatii. Efectele bilogice ale radiatiilor nucleare. Metode de decontaminare. Calculul dozelor si al ecranelor pentru radiatii si neutroni. Calculul dozelor pentru containerele deşeurilor radioactive. Evolutia surselor radiactive pana la depozitarea lor. Evolutia surselor radiactive pana la depozitarea lor.

Echipamente si instalatii termice (28 ore curs; 28 ore aplicatii). Clasificarea schimbătoare de căldură. Calculul termic al schimbătoarelor de căldură. Schimbătoare de căldură cu ţevi şi manta. Schimbătoare de căldură cu plăci. Schimbătoare de căldură cu tuburi termice. Recuperatoare şi regeneratoare de căldură. Schimbătoare de căldură în regim nestaţionar (boilere). Indici de calitate ai schimbătoarelor de căldură. Instalaţii frigorifice. Instalaţii de uscare

Echipamente electrice (28 ore curs; 14 ore aplicatii). Noţiuni introductive. Terminologie. Forţe electrodinamice (FED). Contactul electric. Arcul electric. Principii şi dispozitive (camere) pentru stingerea arcului electric. Contactoare şi întreruptoare de joasă tensiune. Separatoare de înaltă tensiune. Întreruptoare de înaltă tensiune. Echipamente de protecţie.

Echipamente termoenergetice (42 ore curs; 28 ore aplicatii). Condensatoare de abur. Preîncălzitoare de joasă şi de înaltă presiune. Degazarea apei. Turnuri de răcire. Aparate cu jet. Expandoare şi instalaţii de reducere - răcire. Pompe de căldură.

Energia si mediul (28 ore curs; 14 ore aplicatii). Surse şi resurse de energie. Prezentarea principalelor procese energetice de producere energie electrică/termică. Definirea noţiunilor de combustibil. Compoziţia combustibililor solizi, gazoşi şi lichizi. Definirea noţiunii de sursă regenerabilă de energie. Bilanţul proceselor de ardere. Modul de formare a emisiilor de noxe. Determinarea emisiilor de noxe la arderea combustibililor fosili. Soluţii de reducere a emisiilor de noxe generate în procesele de ardere a combustibililor fosili. Metode de evaluare a impactului asupra mediului înconjurător. Metode multicriteriale utilizate în studiile de fezabilitate.

Energetica cladirilor (28 ore curs; 14 ore aplicatii).  1. Confortul termic in incinte. Instalatii de incalzire a incintelor. Instalatii de ventilare a incintelor. Instalatii de climatizare a incintelor. Clădirea ca mijloc de realizare a confortului.  Optimizarea energetica a anvelopelor construcţiilor.

Masurarea marimilor neelectrice (28 ore curs; 28 ore aplicatii). Notiuni de baza privind masurarea marimilor. Masurarea temperaturii. Masurarea presiunii. Masurarea nivelului. Masurarea debitului. Masurarea umiditatii gazelor. Analiza concentratiei de gaze.

Partea electrica a centralelor si statiilor (28 ore curs; 28 ore aplicatii). Aspecte generale privind sistemele electroenergetice.    Consideraţii privind generatoarele sincrone. Scheme de conexiuni pentru staţiile electrice. Calculul curenţilor de scurtcircuit şi măsuri de limitare a acestora. Noţiuni privind alegerea solutiilor optime pentru instalaţiile electrice. Scheme de principiu pentru centrale electrice. Servicii proprii ale centralelor electrice

Producerea energiei electrice si termice (28 ore curs; 28 ore aplicatii). Filiere de producere a energiei electrice şi termice pe bază de combustibili fosili. Centrale convenţionale cu abur (CCA). Reducerea impactului asupra mediului produs de CCA. Sisteme de răcire în CCA. Instalaţii de turbine cu gaze (ITG). Cicluri combinate gaze – abur.

Sisteme de programare pentru modelare si simulare (28 ore curs; 28 ore aplicatii). Conceptul de sisteme de programe pentru modelare şi simulare. Funcţii de bazǎ în utilizarea Matlab. Limbajul Matlab – operatori şi caractere speciale, instrucţiuni şi funcţii de control specifice. Generarea şi manipularea vectorilor si a matricelor. Algebră numerică lineară. Funcţii matematice în Matlab. Analiza datelor şi transformata Fourier. Maximele şi minimele unei funcţii. Calcule numerice cu polinoame. Interpolarea şi aproximarea datelor. Derivarea şi diferenţierea numerică a funcţiilor. Integrarea numerică a funcţiilor. Rezolvarea numerică a ecuaţiilor diferenţiale. Elemente de bază în utilizarea Simulink pentru simulare

Tehnica masurarii (28 ore curs; 28 ore aplicatii). Noţiuni de bază privind metodele de tehnica măsurii. Măsurarea temperaturii. Măsurarea presiunii. Măsurarea debitului. Măsurarea nivelului. Analiza concentratiei de gaze. Masurarea umiditatii gazelor si aerului umed.

Utilizarea energiei (28 ore curs; 14 ore aplicatii). Eficienţa energetică şi consumul final de energie. Analiza şi evaluarea eficienţei economice a proiectelor de investiţii în domeniile producerii şi consumului de energie. Consumuri de energie (termică). Resurse energetice secundare. Consumatorul -  element al sistemului energetic naţional şi local. Forme principale de utilizare ale energiei electrice în domeniul industrial şi terţiar. Compararea din punct de vedere energetic a diferitelor procedee electrice şi neelectrice în ipoteza aceluiaşi efect energetic. Consumatorul liniar şi neliniar. Calitatea energiei electrice. Mijloace tehnice pentru limitare a abaterii de la parametri de calitate ai energiei electrice.